RODO

Polityka prywatności
 
1. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Karol Warecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOM ŚLĄSKI KAROL WARECKI, z siedzibą przy ul. Kurpiowskiej 6/24, 40-215 Katowice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra ds. rozwoju i posługujący się numerem NIP 9542440668, zwana dalej „DOM ŚLĄSKI”.
Kontakt z Domem Śląskim w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@domslaski.pl
 
2. Inspektor Ochrony Danych
DOM ŚLĄSKI powołał Inspektora Ochrony Danych,
który chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@domslaski.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, DOM ŚLĄSKI przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
 
A. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi,
jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
· Imię i Nazwisko;
· Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
· Numer telefonu;
· Adres e-mail;
· Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania faktury VAT na przedsiębiorstwo);
· Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
· Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
· Informacje dotyczące narodowości;
· Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z
rozliczeniami mobilnymi;
· Wykorzystywane programy lojalnościowe typu „złota karta” lub podróżnicze oraz numer członkowski;
· Numer rezerwacji.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 
Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są
wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych (obowiązek GUS i opłata miejscowa).
 
B. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Imię i Nazwisko;
· Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
· Numer telefonu;
· Adres e-mail;
· Numer rezerwacji;
· Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 
 
C. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Imię i nazwisko;
· Firma;
· Adres zamieszkania lub adres siedziby;
· Numer NIP;
· Numer rezerwacji.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych
z obowiązków wynikających z prawa;
 
D. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja naszych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Adres e-mail;
· Numer rezerwacji;
· Imię i nazwisko;
· Komentarze lub sugestie gości
.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem DOMU ŚLĄSKIEGO jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);
 
E. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom DOMU ŚLĄSKIEGO, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
· Imię i nazwisko;
· Adres e-mail;
· Numer telefonu;
· Adres IP.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem DOM ŚLĄSKIEGO jest zapewnienia wszelkim osobom przebywającym na terenie gdzie DOM ŚLĄSKI prowadzi działalność bezpieczeństwa).
Dane z telewizji przemysłowej są usuwane maksymalnie po 90 dniach od
daty ich rejestracji.
 
F. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Imię i nazwisko;
· Adres e-mail.
 
Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. W przypadku gdy zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów
marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych
z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO); oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem DOMU ŚLĄSKIEGO jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);
 
G. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
· Adres zamieszkania (jeżeli został podany);
· Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany);
· Adres e-mail;
· Adres IP;
· Numer rezerwacji.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem DOMU ŚLĄSKIEGO jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);
 
H. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do DOMU ŚLĄSKIEGO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Data i godzina odwiedzin strony;
· Rodzaj systemu operacyjnego;
· Przybliżona lokalizacja;
· Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
· Czas spędzony na stronie;
· Odwiedzone podstrony;
· Podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem DOMU ŚLĄSKIEGO jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);
 
I. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);
 
J. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Adres IP;
· Data i czas serwera;
· Informacje o przeglądarce internetowej;
· Informacje o systemie operacyjnym
 
— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do DOMU ŚLĄSKIEGO. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem
DOMU ŚLĄSKIEGO jest administrowanie stroną internetową);
 
4. Cookies
1. DOM ŚLĄSKI na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych
podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
2.Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
· zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
· wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie.
Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
· stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu
sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
· utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
· tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać
stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi
bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
· korzystanie z funkcji społecznościowych —na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 
3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić
ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 
4.Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na
każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
 
5. Prawo wycofania zgody
1.Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć .
2.Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy postępować zgodnie z punktem 11 podpunkt 5.
Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego
momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 
6. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
2. Aby zlecić usługę w DOMU ŚLĄSKIM, konieczne jest podanie
danych wskazanych w pkt 3 A niniejszej polityki prywatności.
3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać
kontaktu telefonicznego, lub wysłać potwierdzenia rezerwacji.

7.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi jest udzielana na podstawie cennika DOMU ŚLĄSKIEGO.
 
8. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom,.
 
9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google czy Zendesk. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych
ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
3.Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i
wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten
temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy S
hield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
4. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

10. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację.  Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne
dla osoby nieuprawnionej.
3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
· trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
· 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
· 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
· 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
· do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
· do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
·do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
4.Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
5.Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani
błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

11. Uprawnienia podmiotów danych
1.Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/
Pani prawo do:
· dostępu do swoich danych osobowych;
· sprostowania danych osobowych;
· usunięcia danych osobowych;
· ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
· sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
· do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to
inne przepisy prawa;
· otrzymania kopii danych
· przenoszenia danych osobowych.
 
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 
4.Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani
szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
· istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są na
drzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
·istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
5.Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 
6.Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować w następujący sposób:
· wysłać e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@domslaski.pl
· lub przesłać taką prośbę na adres Inspektora Ochrony Danych – ul. Kurpiowska
6/24, 40-215 Katowice;
 
12. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. DOM ŚLĄSKI zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
3. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Gości.
4. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej www.domslaski.pl na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
5.Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.design by LEMONPIXEL.pl